Om RISS

Hva er Nasjonal kolleksjon og hva er hensikten

Nasjonal kolleksjon er en prosess og verktøykasse for strategisk opplevelsesutvikling og markedsføring/kommunikasjon. Den første delen av prosessen er utforskende og strategisk, den siste delen av prosessen handler om å utvikle konkrete opplevelser og kommunikasjon. Til grunn for metoden ligger det en overbevisning om at det finnes et oppkomme av spennende «råvarer» å ta tak rundt omkring i hele landet som har potensiale til å foredles til attraktive opplevelser, møteplasser og fortellinger tilpasset ulike målgrupper og situasjoner. Kjernen i metoden er å ta tak i det lokale og det nære, det lokalbefolkningen verdsetter. Forstå steder og opplevelser med de innviddes øyne. For deretter å utvikle og dyrke fram strategiske konseptersom tar opp i seg og formidler betydningen. Trekke ut konkrete opplevelser, møtesteder, produkter og fortellinger der dette kan oppleves. Det handler om å åpne opp for det som gir seg til kjenne nedenfra, om å komme opp med nye ideer og å komme opp og fram gjennom å utvikle nye eller videreutvikle eksisterende opplevelser, merkevarer og fortellinger som bidrar til vekst og verdiskaping. Summen av dette kan gi besøkende  tilgang til å oppleve Norge med norske øyne, og mulighet til å dykke inn i norsk kultur, tradisjoner og livsstil slik den har utviklet seg over tid og slik den er i dag. 

En reise er en kompleks affære for en turist, det er mange elementer som skal fungere sammen over tid, mange ulike behov som skal dekkes på et reisemål som er ukjent. Reiselivstjenester er krevende også for tilbyderne, få, om noen, kontrollerer alle elementer i reisen, det er mange aktører involvert, en rekke kanaler som krever oppmerksomhet og en rivende teknologisk utvikling og høy innovasjonstakt. Samtidig som kompleksiteten og endringstakten aldri har vært høyere forventes det at produktene, tjenestene og kommunikasjonen er intuitiv, enkel, interessant, autentisk, kreativ og transparent. For å lykkes må lære oss å forholde oss til, anerkjenne og verdsette kompleksitet. 

“When you start looking at a problem and it seems really simple, you don’t really understand the complexity of the problem. Then you get into the problem, and you see that it’s really complicated, and you come up with all these convoluted solutions. That’s sort of the middle, and that’s where most people stop… But the really great person will keep on going and find the key, the underlying principle of the problem — and come up with an elegant, really beautiful solution that works.“  Steve Jobs, Insanely Great

Nasjonal kolleksjon, prinsipper for et bærekraftig reiseliv og merket for bærekraftig reisemål

Filosofien og prosessen som ligger til grunn for metoden og verktøyene i nasjonal kolleksjon er utviklet for å ta vare på, formidle og videreutvikle lokalsamfunnenes egenart. 

Derfor er disse verktøyene velegnet sammen med øvrige prosesser og verktøy knyttet til merket for bærekraftig reisemål. «Nasjonal kolleksjon» fordrer at man forholder seg til et reisemål som et lokalsamfunn. Det innebærer at utvikling av reiselivet skal bidra til å gjøre stedet/området til et attraktivt sted å besøke, men samtidig også bidra til å tilføre kvaliteter til de som har lokalsamfunnet som sitt hjem. Det fungerer best ved å engasjere lokalbefolkningen  tidlig i prosessen. Det første av de ti prinsippene for et bærekraftig reiseliv handler om kulturell rikdom «Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.». Skal man lykkes med å respektere og videreutvikle må dette gjøres i nært samarbeid med innbyggerne som er og forvalter kulturen på stedet. Lokalbefolkningen er viktig både for å forstå kulturen, men også for å gjøre den tilgjengelig i form av opplevelser og som vertskap for de besøkende. 

Lykkes man med å «engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interesser» (prinsipp 6) er sjansen større for at det vokser fram tilbud til turister som er forankret lokalt og bidrar til lokal innovasjon, verdiskaping og utvikling i reiselivsnæringen og i møte mellom reiselivsnæringen og annet lokalt næringsliv. Ved å sørge for lokalt engasjement og kontroll i utviklingen vil sannsynligvis også fokus på «Lokal livskvalitet og sosiale verdier» (prinsipp 5) være en integrert del av utviklingen av opplevelsene. 

Ved å samkjøre prosessene for merking og nasjonal kolleksjon vil hensynet til en bærekraftig utvikling sikres i større grad for alle de 10 prinsippene, enn om verktøyene tas i bruk ensidig. Formålet med nasjonal kolleksjon er å gi verktøy som bidrar til å utvikle opplevelser og kommunikasjon som tar utgangspunkt i det lokale og gir gjestene tilgang til å oppleve steder rundt omkring i Norge med en større forståelse for og innsikt i lokal kultur, verdier og normer. Det gir turistene mer spennende opplevelser og lokalsamfunnene større glede i møte med turistene.  

Hvem står bak

Nasjonal kolleksjon og metodene er utviklet av og for Innovasjon Norge.

Prosjektgruppen har bestått av Kjell Reenskaug fra Bleed AS, Sigrid Oterholm Hoem fra Versions AS, Ted Matthews fra AHO/Ted Matthews. Grafisk design Dag Solhaug Laska fra Bleed AS, programmering og visualisering ved Kristoffer Lundeberg og Nicolas Vittori fra Bleed AS. Film og animasjon ved Racecar AS