Hvordan jobbe med RISS

Her gjelder det samme som i de fleste andre prosjekter: 

• Vær tydelig på hva dere ønsker å oppnå med prosessen og hvorfor dere setter i gang 
• Definer tydelig mandat , mål og ambisjoner
• Avgrens prosjektet i tid og skisser milepæler
• Avklar roller og ansvar i prosjektgruppen
• Avklar budsjett og tilgang på ressurser og kompetanse
• Sørg for forankring i ledelse(r) og hos sentrale aktører/interessenter
• Sørg for tilstrekkelig appetitt på endring og at alle har et åpent sinn

I Nasjonal Kolleksjon er det viktig å tenke mangfold, ut over klassiske reiselivsaktører og medlemmer i destinasjonsselskaper. Hvordan man går inn i prosessen avgjør ofte hva som kommer ut i andre enden. 

I tillegg er det viktig å ta seg tid til å kartlegge grundig nok og bredt nok før dere begynner å diskutere mulige løsninger. 

Prosess vs kanvas tilnærming

Verktøykassen kan benyttes både som en prosess der man følger stegene fra 1 til 6. Verktøykassen kan også benyttes som en kanvas hvor jobber iterativt med de forskjellige stegene i en annen rekkefølge.

Noen eksempler 

- et konkret produkt kan starte med kundereisen og utvikle hypoteser her

- en prosess for et reisemål er lur å ta som en prosess

- Bygge samarbeid der samarbeidet ikke eksiserer i dag er lurt å ta som en prosess

- Utgangspunkt i nytt produkt eller en innovasjonsstrategi - kanvas

- Utgansgspunkt i trender, marked og målgrupper. kan gå som en Kanvas

Verktøyene kan også brukes på tvers i de forskjellige fasene. Eksempelvis er kundereiseverktøyet hensiktsmessig å benytte både i kartlegging av en opplevelse og i design av en opplevelse. I metoden er det et utvalg av verktøy. Det finnes mange verktøy som kan brukes. Utvalget i metoden er ment å sikre både de divergente og konvergente  delene av en prosess/kanvas samt balansere det strategiske og det praktiske, det kreative og analytiske og bidra til rask prosess og iverksettelse fordi en test i markedet vil uansett  være den beste måte å finne ut om dette fungerer på, ikke diskusjoner på møterom.

Designmetode

Metoden og verktøyene er utviklet med utgangspunkt i designmetode. Felles for de aller fleste designprosesser er at de beveger seg mer eller mindre systematisk mellom å få opp et mangfold av perspektiv og ideer (divergent fase) og velge, raffinere og prototype (konvergent fase). I tillegg legges det stor vekt på å forstå behov og kartlegge ved å bruke mange ulike typer verktøy og perspektiv tilpasset de oppgavene som skal løses. Designere visualiserer ofte i alle delene av prosessen, både for å se problemstillinger på nye måter og for å stimulere til kreativitet og nytenkning. Dette er svært nyttig når man skal håndtere mye og ustrukturert informasjon. 

Divergent prosess

Gangen i prosessen, slik den er skissert i metoder og verktøy, er bygd opp slik at prosessen beveger seg over tid og veksler mellom divergerende og konvergerende faser på en strukturert og systematisk måte. Først tilegne seg et bredt grunnlag av informasjon og ideer, for i neste omgang å vurdere, analysere og strukturer informasjon og ideer og gjøre valg.  Et mangfold av perspektiv, råstoff, ideer og materiale gir et rikt utgangspunkt å bygge videre på og sikrer at man unngår å hoppe rett på diskusjoner om valg og prioriteringer innenfor dagens rammer. I de divergerende delene av prosessen er det viktig at dere ikke faller for fristelsen til å hoppe rett på diskusjon om løsninger. Bruk et system for å ta vare på ideene, en parkeringsplass, lager eller bruttolister som dere kan plukke fra når tiden er inne. Da kan dere holde fullt fokus på å stå i prosessen til dere har fått opp et godt tilfang av perspektiv og råstoff samtidig som dere sørger for at alle ideer som kommer opp blir tatt med videre, de kan være viktige byggeklosser senere. Dette kan oppleves som kaotisk og uoversiktlig, men kaos er et gode for prosessen, det kommer mange ideer ut av det på den andre siden.    Fokus på mangfold og rikholdig informasjon innebærer ikke at man ikke skal holde seg til problemstillingen, men at denne kan belyses fra mange ulike innfallsvinkler og perspektiv.

Konvergent prosess

Når dere har fått opp et godt grunnlag å jobbe videre med, starter den konvergerende delen av prosessen.  Da skal dere prøve å finne strukturer og orden i kompleksiteten av ideer, sette sammen på nye måter og finne ut hva som vokser fram av materialet dere har samlet inn. Bruke materialet som byggeklosser og utvikle strategiske fortellinger, konsepter og ideer til opplevelser og fortellinger/kommunikasjon helt avhengig av hvor dere er i prosessen. Her er det også en tommelfingerregel – dess flere ideer å velge fra, dess bedre blir nesten alltid sluttproduktet. Test ut ideene på hverandre, venner, familie, potensielle kunder osv. Vær hele tiden innstilt på å raffinere og forbedre de løsningene dere jobber med. 

Iterativ prosess

Selv om prosessen beveger seg gjennom ulike faser og noen ganger har fokus på å få opp mange perspektiv og ideer, andre ganger på å velge og raffinere, er den i sin natur iterativ. Det innebærer at man kontinuerlig jobber med ideutvikling, raffinering, testing og forbedring. Slik at ideene og opplevelsene hele tiden er i utvikling. Dermed er det ofte slik man hopper litt frem og tilbake, kartlegger noen nye områder når man egentlig utvikler prototyper, jobber med noen nye ideer når man egentlig har valgt hva man skal gå videre med. Lykkes dere med dette er denne måten å jobbe på ypperlig for å sikre kontinuerlig utvikling og innovasjon både i opplevelser og i kommunikasjon og markedsføring. 

Visualisering

Visualisering er svært viktig i prosessen. Det kommer i ulike former i ulike deler av prosessen, men det handler om å kategorisere, finne mønstre og relasjoner, bruke moodboards, tegne, utvikle kundereiser, gjøre det abstrakte konkret og få det opp på veggen og ut av hodene slik at dere kan jobbe med materialet i fellesskap. Gjøre seg mindre avhengig av at alt må formuleres skriftlig eller muntlig. Sørge for å se på relasjoner mellom ulike elementer og sette sammen ideer på nye måter. Skape felles mentale og fysiske bilder av materiale og ideer.